Esercizi sulla terza declinazione dei sostantivi greci (superiori)

Da Wikiversità, l'apprendimento libero.
quiz
quiz
Esercizi sulla terza declinazione dei sostantivi greci (superiori)
Tipo di risorsa Tipo: quiz
Materia di appartenenza Materia: Grammatica greca per le superiori 2
Avanzamento Avanzamento: quiz completo al 25%

I seguenti esercizi riguardano la terza declinazione dei sostantivi in greco studiata nella Lezione 1.

Esercizi sui temi in labiale e in gutturale[modifica]

Esercizio 1[modifica]

Analizza e traduci:

A) τῇ γλαυκί, τῶν τοῖς Ἄραψιν, τῇ αἰγί, ταῖς θριξίν, τὸν φοίνικα, τῶν ἀλωπέκων, αἱ αἶγες, τὰς φλέβας, τοῦ κλωπός, τὴν αἶγα.

B) alla carne, degli avvoltoi, gli araldi, all'Arabo, della tempesta, i Ciclopi, alle corazze, le capre, delle voci, al quadro, della cicala, le civette, delle palme, al carbone, alle formiche.

Esercizio 2[modifica]

Anaizza e traduci le seguenti frasi:

A)

 1. Ὁ Κέρβερος, ὁ τρικέφαλος τῆς Ἅιδου φύλαξ, ἐλέγετο,
 2. Μὴ τῶν κολάκων ἄκουε· οἱ κόλακες γὰρ τὴν τῶν ἀνθρώπων δόξαν σφαλεροῖς ἐπαίνοις φθείρουσιν.
 3. Τοῖς Ἄραψι καὶ τοῖς Κίλιξι πολλαὶ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου κατάγειαι φλέβες ἦσαν.
 4. Αἱ λαίλαπες ἐν τῇ θαλάσσῃ τοὺς ναύτας πολλάκις καταπλήττουσιν.
 5. Ὁ κόλαξ ὡς ὁ κόραξ· ὁ μὲν γὰρ τὰς τῶν νεκρῶν σάρκας, ὁ δὲ τὴν τῶν ἀνθρώπων δόξαν τρώγει.
 6. Καλοὺς πίνακας ἐν τοῖς τῆς Ἰταλίας ἱεροῖς θαυμάζομεν.
 7. Τὸ πάλαι οἱ Σπαρτιᾶται τοὺς κλῶπας ἐπαίνου ἀξίους ἔκρινον, ὅτε δεξιῶς κλοπὰς ἔπραττον.
 8. Τῷ χρόνῳ αἱ τρίχες λευκαὶ γίγνονται.
 9. Οἱ κήρυκες τῇ σάλπιγγι τὴν μάχην ἐσήμαινον.
 10. Ὁ Ἀλέξανδρος ταῖς τῶν Μακεδόνων φάλαγξι συχνὰς χώρας κατελαμβάνετο καὶ τῶν πολεμίων στρατιὰς εἰς φυγὴν ἔτρεπε.
 11. Οἱ παλαιοὶ τὴν δρόσον τὴν τῶν τεττίγων τροφὴν ἐνόμιζον.
 12. Οἱ στρατιῶται τοῖς θώραξι περιεβάλλοντο, ὅτε τοὺς πολεμίους ὑπέμενον.
 13. Τῶν Ἀθηνῶν κτίστης καὶ πρῶτος τύραννος ὁ Κέκροψ ἐνομίζετο.
 14. Οἱ γῦπες καὶ οἱ ἱέρακες τὴν λείαν τοῖς ὄνυξιν ἁρπάζουσιν.

B)

 1. O giovani, non ascoltate i discorsi degli adulatori!
 2. Anticamente il corvo era ritenuto messaggero di sventura.
 3. Ciro era molto amato dai coetanei.
 4. N.D.
 5. L'adulatore è come il corvo uno infatti divora le carni dei morti l'altro la fama degli uomini.
 6. ammiravamo le belle pitture nei templi dell'Italia.
 7. N.D.
 8. Con il tempo i capelli diventano bianchi.
 9. Gli araldi segnalavano lo scontro con la tromba.
 10. Alessandro conquistò molte regioni con le falangi dei macedoni e volgeva in fuga gli eserciti dei nemici
 11. Gli antichi ritenevano la rugiada cibo delle cicale
 12. I soldati indossavano le corazze quando affrontavano i nemici
 13. Cecrope era ritenuto il primo tiranno e fondatore di Atene
 14. Glia avvoltoi e i falchi catturano la preda con gli artigli

Esercizi sui temi in dentale semplice[modifica]

Esercizio 3[modifica]

Analizza e traduci:

A) τὴν πατρίδα, τοῦ γάλακτος, ταῖς ἐλπίσιν, οἱ ὄρνιθες, τὴν ἔριν, τὴν νεότητα, τοῖς ποσίν, ὦ παῖ, τῷ μέλιτι, τῶν δερμάτων, τῷ ἔρωτι, τοῖς φυγάσιν, τοῖς παισίν, τοῖς ὕδασιν, τῶν χρημάτων, τοῖς στόμασιν, τοῖς ὠσίν, τῇ νυκτί,τὰς ἐλπίδας, τὰ πράγματα, τῶν παραδειγμάτων, οἱ πόδες, τοῖς φωσίν, τῷ δόρατι.

B) alle notti, o fanciullo, al fegato, alle orecchie, dei fanciulli, ai fatti, della ricchezza, al fuggiasco, le lance, i sovrani, al respiro, agli uccelli, alla giovinezza, della pelle, degli enigmi, alle contese, ai piedi, i fanciulli, dei dardi, alla bocca, della luce.

Esercizio 4[modifica]

Anaizza e traduci le seguenti frasi:

A)

 1. Ὁ στρατηγὸς κελεύει τοὺς φυγάδας διώκειν.
 2. Τὴν ἕριν, ὦ παῖ, ἀεὶ φεῦγε.
 3. Δεῖ ὑπὲρ τῆς πατρίδος τοὺς πολίτας ἀνδρείως μάχεσθαι.
 4. Αἱ παρθένοι τῇ τῶν ἐσθήτων λαμπρότητι τέρπονται.
 5. Ἡ ἀπορία πολλάκις ἔριν τίκτει.
 6. Τῷ γάλακτι οἱ παῖδες τρέφονται.
 7. Οἱ γῦπες, οἱ ἀετοὶ καὶ οἱ ἱέρακες ἅρπαγες ὄρνιθές εἰσιν.
 8. Ἄνευ χαρᾶς μὲν ὁ βίος, ἄνευ παραμυθίας δὲ ὁ θάνατος τοῖς ἄπαισιν ἦν.
 9. Αἱ τῶν ἀνδρείων στρατιωτῶν νῖκαι εὐχάριτες τῇ πατρίδι εἰσίν.
 10. Ὦ Ἄρτεμι, τοὺς θηρευτὰς φύλαττε.
 11. Νίκης ἀσφάλεια μετριότης φρονήματος.
 12. Τοῖς τοῦ Ὁμήρου ποιήμασι καὶ πάλαι καὶ νῦν οἱ ἄνθρωποι τέρπονται.
 13. Ἄλογόν ἐστι εἴ τις τὴν ἐσθῆτα πρὸ τοῦ σώματος θαυμάζοι καὶ τὸ σῶμα πρὸ τοῦ νοῦ.

B)

 1. La speranza della vittoria è nel valore dei soldati.
 2. I poeti e i filosofi spesso erano poveri.
 3. Bisogna che i fanciulli evitino il riso inopportuno.

Esercizi sui temi in -ντ-[modifica]

Esercizio 5[modifica]

Analizza e traduci:

A) τοῖς γέρουσιν, τῷ ὀδόντι, τῶν θεραπόντων, τοῖς λέουσιν, τοὺς ἄρχοντας, τῷ ἐλέφαντι, τοῖς ἐλέφασι, τοῖς ἀνδριᾶσιν, τοὺς ὀδόντας, τὸν γέροντα.

B) della statua, ai serpenti, i vecchi, dei denti, agli arconti, del servo, gli Aiaci, ai denti, gli elefanti, alla statua, dei leoni.

Esercizio 6[modifica]

Analizza e Traduci le seguenti frasi:

A)

 1. Σκληρόν ἐστι τὸ τοῦ ἐλέφαντος δέρμα.
 2. Οἱ μὴ τῶν εὐτυχημάτων μεταλαμβάνοντες οὐδ᾽ ἐν ταῖς συμφοραῖς βέβαιοι φίλοι εἰσίν.
 3. Τῷ τοῦ ἡλίου φωτὶ πάντα τὰ ζῷα τέρπεται.
 4. Δεῖ τοὺς χρήματα ἔχοντας τοῖς πένησι βοηθεῖν.
 5. Τοῖς ὀδοῦσι καὶ τοῖς ὄνυξιν οἱ λέοντες μάχονται.
 6. Τοὺς τῶν θεῶν ἀνδριάντας ἐν τοῖς νεῲς θαυμάζομεν.
 7. Παντὸς τοῦ ἀνθρώπου βίος ἱερός ἐστιν.
 8. Οἱ γίγαντες τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ υἱοὶ ἐλέγοντο.
 9. Οἱ στρατιῶται, τὴν πατρίδα φυλάττοντες, ἀνδρείως ἐμάχοντο.
 10. Τοῖς πάντα γιγνώσκειν φάσκουσι μὴ πιστεύετε.
 11. Μακρά ἐστι τὰ τῶν ἐλεφάντων ὦτα.
 12. Οἱ Ἀθηναῖοι τοῖς ἅρχουσιν ἐπείθοντο.

B)

 1. La Sfinge aveva corpo di leone, volto di fanciulla e ali di uccello.
 2. La ferocia del leone è pericolosa.
 3. Conviene che i giovani rispettino i vecchi.

Esercizi sui temi in nasale[modifica]

Esercizio 7[modifica]

Analizza e traduci:

A) τοῖς ἡγεμόσιν, τοῖς Ἕλλησιν, τοὺς λιμένας, τοῦ γείτονος, τῇ Χιόνι, αἱ ἀηδόνες, ταῖς εἰκόσιν, ὦ Ἄπολλον, τοῦ χειμῶνος, ὦ Πόσειδον, τοῦ ποιμένος, τὸν Ἕλληνα, τοὺς λειμῶνας, τῷ ἀλεκτρυόνι, οἱ μῆνες, τῶν χιτώνων, τὴν ἀηδόνα, αἱ ἀκτίνες, οἱ αἰῶνες.

B) della neve, all'usignolo, le rondini, o Salamina, ai vicini, gli inverni, al pastore, nei prati, dei mesi, i proti, dei raggi, alla guida, dei Greci, ai cani, del prato, le tuniche, alle fare, le immagini, dei nasi, al porto, delle guide, le nevi, alle menti.

Esercizio 8[modifica]

Versioni[modifica]

Versione 1: (Ooo) Scontro fra Greci e barbari[modifica]

Οἱ βάρβαροι, ἐπειδὴ ἐγγὺς ἦσαν οἱ Ἑλληνικοὶ ὁλπίται, ἐτρέποντο· καὶ οἱ πελτασταὶ εὐθὺς ἐδίωκον πρὸς τὴν χώραν τῶν βαρβάρων. Ἐπεὶ ἦσαν πρὸς ταῖς τῆς κώμης οἰκίαις, ἐνταῦθα οἱ πολέμιοι ὁμοῦ ἐμάχοντο καὶ ἐτίτρωσκον τοῖς παλτοῖς. Οἱ μὲν τοξόται τῷ ἀριστερῷ πόδι ἐνέτεινον τὸ τόξον, τὰ δὲ τοξεύματα διέβαινε διὰ τῶν ἀσπίδων καὶ διὰ τῶν θωράκων. Τέλος οἱ βάρβαροι ἔφευγον καὶ ἔλειπον τὸ χωρίον.