Esercizi sulla prima classe degli aggettivi greci (superiori)

Da Wikiversità, l'apprendimento libero.
quiz
quiz
Esercizi sulla prima classe degli aggettivi greci (superiori)
Tipo di risorsa Tipo: quiz
Materia di appartenenza Materia: Grammatica greca per le superiori 1
Avanzamento Avanzamento: quiz completo al 100%

I seguenti esercizi riguardano la prima classe di aggettivi greci studiata nella Lezione 9.

Esercizi sugli aggettivi a tre terminazioni[modifica]

Esercizio 1[modifica]

Analizza e traduci:

A) ὦ πολέμιε στρατιῶτα, τοῖς φοβεροῖς κινδύνοις, ὦ γενναῖε ἅνθρωπε, τοῖς γυμνοῖς ἀθληταῖς, τῆς ἐλευθέρας πολιτείας, τῷ ἴσῳ νόμῳ, τῷ ἰσχυρῷ Βορρᾷ, αἱ μικραὶ νῆσοι.

B) della terribile morte, ai valorosi atleti, della vita comune, il degno comandante, alla splendida vittoria, la bianca lunga, i piccoli animali, del giovane maestro, gli antichi templi.

Esercizio 2[modifica]

Analizza e Traduci:

A)

 1. Χαλεπὴ καὶ μικρά ἐστι ἀρετῆς ὁδός.
 2. Οἱ κακοὶ ὑπὸ δικαίων κριτῶν κολαζέσθων.
 3. Ἀπὸ κακῆς ἀρχῆς κακὸν τέλος (fine) γίγνεται.
 4. Οἱ νόμοι τὰ δίκαια τοῖς ἀνθρώποις πείθουσιν.
 5. Ὁ θάνατος καὶ τοῖς κακοῖς καὶ τοῖς ἀγαθοῖς κοινός ἐστιν.
 6. Τὸν πιστὸν φίλον τίμιον δῶρον νομίζετε.
 7. Οἱ παλαιοὶ ποιηταὶ ὑπὸ τῶν μαθητῶν καὶ νῦν θαυμάζονται.
 8. Χαλεπὰ τὰ καλά.
 9. Οἱ κακοὶ πολῖται οὕτε νόμοις οὕτε λόγοις ἀγαθοῖς πείθονται.
 10. Οἱ μὲν κύκνοι λευκοί, οἱ δὲ ταῲ ποικίλοι εἰσίν.
 11. Ἐν τοῖς νεῲς σεμνὰ τῶν θεῶν εἴδωλά ἐστιν.
 12. Οἱ Ἀθηναῖοι κύριοι τῆς θαλάσσης εἰσίν.
 13. Πικρὰ φάρμακα πολλάκις ἐν ταῖς παλαιοῖς ἐν ταῖς χαλεπαῖς νόσοις θαυμαστὴν σωτηρίαν φέρει.
 14. Τοῖς Σπαρτιάταις τοῖς παλαιοῖς αἰσχρόν ἐστιν ἅλλας τέχνας μονθάνειν πλὴν τῶν εἰς τὸν πόλεμον.
 15. Μικρὰ ἀκόντια καὶ μακρὰ τόξα τοῖς τῶν Ἀθηναίων γυμνήταις ἐστίν.

B)

 1. Il raggio della luna splendente rischiara le tenebre della sera serena.
 2. Dolorose malattie spesso distruggono la vita degli uomini.
 3. Sono famose le splendide vittorie degli Ateniesi durante le guerre persiane.

Esercizi sugli aggettivi a due terminazioni[modifica]

Esercizio 3[modifica]

Analizza e traduci:

A) ἐν ταῖς ἐρήμοις χώραις, αἱ εὕκαρποι νῆσοι, τῆς ἀδίκου γνώμης, τῷ ἀνοήτῳ δικαστῇ, τὴν ἀργὸν κόρην, αἱ ἓνδοξοι τέχναι, τῇ ὠφελίμῳ σιγῇ, τὴν ἄδηλον ὁδόν.

B) agli uomini stolti, dell'oziosa agnella, o temerario giovane!, dei nocchieri esperti, la fruttifera vite, dell'utile ulivo, i famosi strateghi, delle isole deserte, le utili testimonianze.

Esercizio 4[modifica]

Analizza e traduci:

A)

 1. Ἡ ἔνδοξος φιλία τοῦ Ὀρέστου καὶ τοῦ Πυλάδου ὑπὸ τῶν ποιητῶν ᾄδεται.
 2. Βίος εὕτακτος τῆς ἀρετῆς καρπός ἐστιν.
 3. Παιδεία μόνον ἀθάνατός τε καὶ θεῖός ἐστιν.
 4. Γῆ πιστή, ἄπιστος θάλασσα.
 5. Αἰ μὲν παλαιαὶ φιλίαι βέβαιαι καὶ πισταί, αἰ δὲ νέαι ἄδηλοι.
 6. Οἱ ἀνδρεῖοι στρατιῶται ταῖς Ἀθήναις ἔνδοξον σωτηρίαν φέρουσιν.
 7. Ὦ ἀγαθὲ πολῖτα, τοὺς ἀπαδεύτους δημαγωγοὺς φεῦγε.
 8. Ἄφθονοι καρποὶ τοῖς φιλοπόνοις γεωργοῖς καλὸν ἆθλόν εἰσιν.
 9. Ἡ τῆς Ἰταλίας γῆ ἅφθοντα σῦκα καὶ ἡδυοίνους ἀμπέλους φέρει.
 10. Ἡ τῶν ἀνθρώπων εὐδαιμονία ἐφήμερός ἐστιν.

B)

 1. Diverse vie conducono alla gloria.
 2. La bella vite produce frutti utili agli uomini.
 3. Il Nilo rende fruttifera la terra d'Egitto.

Esercizi sugli aggettivi contratti ed attici[modifica]

Esercizio 5[modifica]

Analizza e traduci:

 • A

1) oἱ εὖνοι ἄνθρωποι, τοῦ διπλοῦ δόλου, τῆς σιδηρᾶς μαχαίρας, τῆς χρυσῆς τραπέζης, τῇ τριπλῇ ἁμίλλῃ, τῷ ἅνῳ ψευστῇ, τοῖς χαλκοῖς εἰδώλοις, οἱ εὖνοι παιδοτρῖβαι.

2) αἱ ἵλεῳ θεαί, τοὺς σῶς νεανίας, τὰ πλέα κανᾶ, τὰ ἕμπλεα ἀνώγεω, τοῖς σῷς στρατιώταις.

 • B

1) gli archi d'argento, le corone d'oro, ai giovani dissennati, dei benevoli maestri, al fiume dalla bella corrente, le anime semplici, il duplice inganno, le vesti di porpora.

2) gli dei propizi, della sala piena, i soldati salvi, alle dee propizie, dell'arte che non invecchia.

Esercizio 6[modifica]

Analizza e traduci:

A)

 1. Αἱ παρθένοι εἰς τῆς Ἀθηνᾶς νεὼν καρποὺς ἐν χρυσοῖς κανοῖς φέρουσιν.
 2. Ὁ στρατηγὸς ἐκ τῆς μάχης τοὺς στρατιώτας σῶς ἐπανάγει.
 3. Ὁ κλέπτης διπλῷ δόλῳ τὸν ταμίαν ψεύδει.
 4. Οἱ ἁπλοῖ καὶ εὗνοι τοῦ διδασκάλου λόγοι οὐ τοῖς ἄνοις μαθηταῖς πείθουσιν.
 5. Τοῖς παλαιοῖς στρατιώταις ἀργυραῖ μάχαιραί εἰσιν.
 6. Οἱ τοξόται τοῖς σιδηροῖς τόξοις τοξεύουσιν.
 7. Οἱ Ἀθηναῖοι νεανίαι ἐρεᾶ ἱμάτια ἐνδύονται.
 8. Χρυσῆ μὲν ἡ ἐλευθερία, σιδηρᾶ δὲ ἡ δουλεία.
 9. Οἱ σφοδροὶ ἅνεμοι τῷ πλῷ οὐχ ἵλεῴ εἰσιν.

B)

 1. Agli uomini assennati sono cari i discorsi semplici.
 2. O dèi, siate propizi agli uomini giusti.
 3. Il Nilo e il Po sono fiumi dalla bella corrente.

Versioni[modifica]

Versione 1: (Ooo) Giano Bifronte[modifica]

Οἱ ἀγαλματοποιοὶ καὶ οἱ ζωγραφοὶ τὸν Ἰανὸν διπρόσωπον εἰκάζουσιν ὁ θεὸς γὰρ δύο πρόσωπα ἔχει, τὸ μέν ἔμπροσθεν, τὸ δὲ ὀπίσω· οὕτως ὅλα τὰ ἔργα βλέπει. Ἐν τῇ φρούρᾳ Ἰάνου οὖν αἱ ἀρχαί εἰσι καὶ αἱ τελευταὶ τῶν ἔργων ὁ θεὸς γὰρ καθ' ἡδονὴν ἀνοίγει καὶ κλείει ὅλα ἐν τῇ γῇ, ἐν τῇ θαλασσῃ, ἐν τῷ οὐρανῷ, μάλιστα δὲ φυλάσσει τὰς εἰσόδους καὶ τὰς ἐξόδους τῶν οἰκίων. Ἐν τῇ ᾀρχῇ τοῦ ἐνιαυτοῦ ὁ Ἰανουάριός ἐστιν, οὕτως λεγόμενος ἀπὸ τῆς ὀνομασίας τοῦ Ἰανοῦ, ἐν δὲ τῇ πρώτῃ ἡμέρα τοῦ ἐνιαυτοῦ ἄγεται ἡ ἑορτὴ τοῦ θεοῦ. Ἐπὶ τῶν βωμῶν παρέχονται τῷ Ἰανῷ φῶκται καὶ οἶνος καὶ θυμίαμα. Καὶ οἱ στρατιῶται τὸν Ἰανὸν προσεύχονται, μάλιστα δὲ ἐν τῇ τοῦ πολέμου ἀρχῇ. Πρὸ τοῦ πολέμου μὲν γὰρ ἀνοίγονται αἱ θυραὶ τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ἰανοῦ· αἱ δὲ θύραι ἀνοικταὶ μένουσι παρ' ὅλον τὸν χρόνον τοῦ πολέμου, καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ πολέμου πάλιν κλείονται.

Versione 2: (Ooo) Una tempesta[modifica]

Βρέμει ἐξαίφνης ἡ βροντὴ καὶ ἐμβάλλει τὸν φόβον τοῖς ἀνθρώποις καὶ τοῖς ζῴοις. Αἱ δὲ νεφέλαι τὴν τοῦ ἡλίου αὐγὴν σκοτίζουσι, καὶ ὁ ὑετὸς σφόδρως ἐμπίπτει. Οἱ δὲ γεωργοὶ φεύγουσιν εἰς τὰς οἰκίας, καὶ ἡ χάλαζα κόπτει τὸν θερισμόν, καὶ οἱ ἄνεμοι τοὺς τῶν δένδρων καρποὺς διασπείρουσιν. Οἱ δὲ ναύται οὐχ ὑπείκουσι τῇ τοῦ κυβερνήτου φωνῇ καὶ τοὺς θεοὺς ἱκετεύουσιν ἡ δὲ θύελλα καταποντίζει τὴν τοῦ πλοίου πρῷραν καὶ τὴν πρύμναν ἀναφέρει, καὶ ὁ ἄνεμος τὰ ἱστία ἁρπάζει.