Esercizi sulla Prima Declinazione dei Sostantivi Greci (superiori)

Da Wikiversità, l'apprendimento libero.
Jump to navigation Jump to search
quiz
Esercizi sulla Prima Declinazione dei Sostantivi Greci (superiori)
Tipo di risorsa Tipo: quiz
Materia di appartenenza Materia: Grammatica greca per le superiori 1
Avanzamento Avanzamento: quiz completo al 100%.

I seguenti esercizi riguardano la prima declinazione dei sostantivi greci studiata nella Lezione 7.

Esercizi sui Temi in -α- Pura[modifica]

Esercizio 1[modifica]

Analizza e Traduci:

A) τῆς δουλείας, τῶν γεφυρῶν, αἱ βασίλειαι, τῇ βίᾳ, ταῖς δυσΤυχίαις, τὴν ἀτιμίαν, τῇ ασφαλείᾳ, τῶν ἐλαιῶν, αἰ ἐμπειρίαι, ταῖς ἑστίαις, τῶν αἰτιῶν, τῇ ἀπιστίᾳ, ὦ ἀσέβεια, τῇ ἀσθενείᾳ, τῶν ἀληθειῶν, ταῖς ἀδικίαις, τὰς ἐπιθυμίας, τὴν ἀγοράν, τῶν ἀγγελιῶν.

B) alla piazza, dell'ignoranza, delle debolezze, le ingiustizie, alle schiavitù, della libertà, alla forza, il pensiero, i regni, le mosche, le regine, della sicurezza, alle disgrazie, del castigo, di Era, della tranquillità, delle età, alla frugalità.

Esercizio 2[modifica]

Analizza e Traduci:

A)

 1. Θυσίαις τὰς θεὰς τιμῶμεν (<τιμάομεν).
 2. Ἒν ταῖς ἀγοραῖς πολλάκις αἱ περιστεραὶ πέτονται.
 3. Ὦ κόραι, τὴν ἀλήθειαν, τὴν εὐσέβειν, τὴν παιδείαν στέργετε.
 4. Ἠ τῆς ἑσπέρας αὔρα τὰς ἀρούρας ψύχει.
 5. Ἠ ἀδικία ἀτιμίας καὶ ἀτυχίας αἰτία ἐστίν.
 6. Ἠ τῶν ἐπιθυμιῶν δουλεία διαφορὰν καὶ ἀταξίαν φέρει.
 7. Ἠ θήρα τῇ ὑγιείᾳ συμφέρει.
 8. Ἠ ἐλευερίᾳ τῇ εὐταξίᾳ καὶ τῇ ἐγκρατείᾳ θάλλει.
 9. Ταῖς τῆς πενίας ἀπορίαις πολλάκις ἡ ἀθυμία ἔπεται.
 10. Ἠ καρδία ἡ τῶν ἐπιθυμμιῶν ἓδρα νομζεται.
 11. Ἂνδρείως ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας μάχεσθε.
 12. Ούκ εἴκομεν τῇ τῶν ἐπιθυμιῶν βίᾳ.
 13. Πολλάκις ἡ τῆς στρατιᾶς ἀνδρεία ἀσφάλειαν τῇ χώρᾳ παρασκευάζει.
 14. Ἂεὶ τὴν ἀδικίαν φεύγετε.
 15. Τῆς ὑγιείας ἐπιμέλειαν ἔχομεν.

B)

 1. La salute è causa di felicità.
 2. Con la benevolenza e con la concordia i governi si rafforzano.
 3. L'amicizia e la concordia offrono tranquillità e sicurezza.

Esercizi sui Tema in -ᾰ- Impura[modifica]

Esercizio 3[modifica]

Analizza e Traduci:

A) τῶν μεριμνῶν, τῇ διαίτῃ, ὦ ἧτται, ταῖς μελίσσαις, τῆς γλώσσης, τῶν ῥιζῶν, τῇ θαλάσσῃ, τῆς δόξης, αἱ δέσποιναι, τὴν τόλμαν, τῶν θυελλῶν, ταῖς ἁμίλλαις, ὦ Μοῦσα, τῆς πείνης, τῶν τραπεζῶν, τῇ τραπέζῃ, τὰς μερίμνας, αἱ ἧτται.

B) alla sete, o Muse, delle contese, alla fama, alle sconfitte, la padrona, i carri, alla lingua, alle api, dell'ape, le tempeste, all'ardimento, del mare, alle radici, degli affanni, della fama.

Esercizio 4[modifica]

Analizza e Traduci:

A)

 1. Αἱ θύελλαι ἐνίοτε τὴν θάλασσαν ταράσσουσιν.
 2. Πολλάκις ἡ γλῶσσα συμφορὰς τίκτει.
 3. Κατέχετε τὴν γλῶτταν.
 4. Τὴν τῶν μελισσῶν φιλοπονίαν θαυμάζομεν.
 5. Ἡ λέαινα τὴν λείαν θηρεύει καὶ τὴν πεῖναν πραῦνει.
 6. Ἡ ἀδικία μεριμνῶν αἰτία ἐστίν.
 7. Ἒγγὺς τῆς θαλάσσης ἡ τῆς δεσποίνης οἰκία κτίζεται.
 8. Ἡ τῆς στρατιᾶς προδοσία ἧτταν τίκτει.
 9. Ἒν τῇ θαλάσσῃ πολλάκις πέτραι εἰσιν.
 10. Ἡ δόξα οὐκ ἀεὶ εὐτυχίαν φέρει.

B)

 1. Fuggite le tempeste, o marinai.
 2. La tranquillità della sera dissolve gli affanni del giorno.
 3. Col valore e con l'ardimento evitiamo le sconfitte.
 4. La povertà spesso è causa di affanni.

Esercizio 5[modifica]

Analizza e Traduci:

A) τῶν ἀρετῶν, τῆς ἀδελφῆς, τὰς βουλάς, αἱ βρονταί, τὴν ἀνάγκην, ταῖς ῷδαῖς, ὦ φῆμαι, τῆς φυγῆς, τῶν νικῶν, ταῖς λύπαις, τῇ ψυχῇ, τῆς κεφαλῆς, τὰς μάχας, τὴν μνήμην, αἱ ἡδοναί, τῶν ἑορτῶν, ταῖς Θήβαις, τὴν πηγήν, τῆς Ῥώμης, τῇ σελήνῃ.

B) i canti, alle fughe, della saggezza, o voci, alla fama, le ire, della luna, le fonti, delle lettere, al capo, i dolori, alle battaglie, della memoria, le anime, delle fonti, alla chioma, o sorella, la necessità (acc.), dei tuoni, le colonne.

Esercizio 6[modifica]

Analizza e Traduci:

A)

 1. Παιδεία τῆς ψυχῆς τροφή ἐστιν.
 2. ἘνἊθήναις τὰς ἐν τῇ στοᾷ Ποικίλῃ γραφὰς ταυμάζομεν.
 3. Ἣ τῆς ἥττης μνήμη καὶ νῦν τὰς ψυκὰς ταράττει.
 4. Ῥώμην ἄνευ δίκης οὐ θαυμάζομεν.
 5. Ἒν τῇ ἑορτῇ αἱ κόραι ᾠδὰς ταῖς θεαῖς ᾄδουσιν.
 6. Τῇ κιθάρᾳ καὶ τῇ ᾠδῇ αἱ κόραι τὰς ψυκὰς εὐφραίνουσιν.
 7. Οὐ μονόν τὰς τέχνας καὶ τὰς ἐπιστήμας, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀρετὰς μανθάνετε.
 8. Ἣ νίκη τιμὴν καὶ δόξαν φέρει.
 9. Τὴν τῆς σελήνης αὐγὴν θαυμάζομεν.
 10. Οὐ πρέπει τῆς ἡδΟῆς ὀρέγεσθαι• πολλάκις γὰρ αἱ ἡδοναὶ πηγαὶ λυπῶν εἰσιν.
 11. Τὴν μὴν ἀδικίαν φεῦγε, τὴν δὴ ἀρετὴν ἐπιτήδευε.
 12. Ἡ νίκη τιμὴν καὶ δόξαν τῇ στρατιᾷ φέρει.
 13. Καὶ ἐν ταῖς δυστυχίαις ἡ ᾠδὴ ἡδονὴν τῇ ψυκῇ παρέχει.
 14. Ἣ τῶν ἀφύων θήρα ἐν τῇ θαλάσσῃ γίγνεται.
 15. Τὴν μὲν ἄνοιαν καὶ διαβολὴν φεύγετε, τὴν δὲ σοφίαν καὶ τὴν δίκην θεραπεύετε.

B)

 1. Ascoltate la voce del cuore.
 2. Con il coraggio e con la concordia difendiamo la libertà del paese.
 3. Fuggite l'ira e l'ingiustizia, fonti di inimicizie e di dolori.

Esercizio 7[modifica]

Analizza e Traduci:

A) οἱ ναῦται, τῶν μαθητῶν, τοῖς πολίταις, ὦ δέσποτα, τοῦ κριτοῦ, οἰ στρατιῶται, τῷ παιδοτρίβῃ, τοὺς στρατιώτας, τοῑς ποιηταῖς, τὸν θεατήν, τοῖς τοξόταις, ὦ σοφιστά, τῶν κυβερνητῶν, τῷ ποιητῇ, τὸν προδότην, ὦ ταμία, τοὺς Σπαρτιάτας, τῷ νομοθέτῃ.

B) del poeta, i naviganti, degli scolari, col nocchiero, del giudice, o geometra, ai soldati, o Persiano, gli scolari, del padrone, o Sannita, agli atleti, il poeta, i soldati, o padrone, agli attori.

Esercizio 8[modifica]

Analizza e Traduci:

A)

 1. Μὴ πιστεύετε τῷ ψεύστῃ, ὦ νεανίαι.
 2. Ἒν τῇ τῶν Ἀθηνῶν στρατιᾷ ὁπλῖται, πελτασταί, σφενδονῆται, τοξόται εἰσίν.
 3. Οἱ νομοθέται τοῖς πολίταις ἀσφάλειαν παρέχουσιν.
 4. Ἠ τῆς θαλάσσης θέα ἡδονή ἐστι τῶν κυβερνητῶν.
 5. Οἱ Σπαρτιᾶται τῇ πεζομαχίᾳ ἰσχύουσιν.
 6. Οὐ δεῖ τὴν μάχην φεύγειν, ὦ στρατιῶται.
 7. Οἱ μαθηταὶ τῆς παιδείας φροντιζόντων.
 8. Οἱ νεανίαι ἡδέως ταῖς τοῦ παιδοτρίβου συμβουλαῖς πείθονται.
 9. Ὦ Σπαρτιᾶτα, τὴν τοῦ Λεωνίδα ἀνδρείαν θαύμαζε.
 10. Ἠ πολιτεία διὰ τὴν τῶν πολιτῶν φιλονεικίαν πολλάκις φθείρεται.
 11. Ὦ κριτά, τοὺς τῆς ἐλευθερίας προδότας κόλαζε.
 12. Οἱ οἰκέται τῷ δεσπότῃ ἡδέως οὐκ ἀεὶ πείθονται.
 13. Τῆς νίκης καὶ τῆς τιμῆς οἱ ἀθληταὶ ὀρέγονται.
 14. Ὃτε τῆς μάχης ἄρχονται, οἱ στρατιῶται παιανίζουσιν.

B)

 1. La vittoria dell'atleta rallegra gli spettatori.
 2. È (dovere) del giudice punire i traditori.
 3. Difendi, o cittadino, la libertà dello Stato.

Esercizi sui Nomi Contratti[modifica]

Esercizio 9[modifica]

A)

 1. Ὦ Ἑρμῆ, χαῖρε ταῖς τῶν νεανιῶν ᾠδαῖς.
 2. Οἱ τῶν Ἀθηνῶν πολῖται τὴν Ἀθηνᾶν, τῆς σοφίας θεάν, μάλιστα σέβονται.
 3. Ἡ τῆς Ἀττικῆς γῆ συκᾶς φέρει.
 4. Οἱ ναῦται τῷ Βορρᾷ πολλάκις θύουσιν.
 5. Ἡ τοῦ σατράπου οἰκία ἑκατὁν μνῶν ἐστιν.
 6. Οἱ στρατιῶται περὶ τῆς γῆς ἀνδρείως μάχονται.
 7. Ἡ τοῦ Βορρᾶ βία πολλάκις τὴν θάλασσαν τινάσσει καὶ τὴν γῆν διαφθείρει.
 8. Οἱ πολῖται τῇ Ἀθηνᾷ εὔχονται.
 9. Αἱ Βάκχαι τὰς λεοντᾶς ἐνδύονται.
 10. Οἱ κλέπται τὸν Ἑρμῆν θεραπεύουσιν.

B)

 1. I cacciatori vendono le pelli di leone.
 2. La terra dell'Attica è devastata dai Persiani.
 3. Ermete conduce le anime nell'Ade.

Versioni[modifica]

Versione 1: (Ooo) Atene e Sparta[modifica]

Αι μεν Αθηναν εν τη Αττικη εισιν, η δε Σπαρτη εν τη Λακωννκη. Ον μεν των Αθηνων πολιται απο της αλιειας και γεωργιας και εμποριας βιοτευουσιν, ον δε Σπαρτναται - ουτω γαρ τους πολντας της Σπαρτης ονομαζομεν - δοξαν ποριζονται μονον τη στρατηγνα και τη των στρατιωτων ανδρεια. Εν μεν γαρ τανς Αθηνανς οι νεανιαν την ημεραν δναγουσιν εν τη αγορα καν μετεχουσν της πολιτειας, ειτα την ρητορνκην επντηδευουσνν, καν την φιλοσοφναν και την μουσικην και τας τεχνας• εν δε τη Σπαρτη ον πολνται ου χαιρουσν ταις ποιητων φδανς, ουδε τανς σοφιστων διατριβανς, αλλα μονον την πολεμικην θεραπευουσιν. Προσετι εν μεν ταις Αθηνανς εν μεγαλη τιμη ενσιν αν ηδοναν καν η ελευθερια των πολιτων.

Versione 2: (Ooo) La Mosca e l'Ape[modifica]

Μυια εν τη ωρα εαρινη1 περιπετεται ευδαιμονως και λεγει οτι βασιλεια εστι της γης δια την ευγενειαν. Αλλά απερισκεπτως πίππει εις τάς επιβουλάς της αράχνες καί βοηθειαν αιτεί. Ή δε μέλισσα ακούει την βοην καί την κεφαλην σείει καί λέγει · << ουκ εν τη ευγενεία ούτε εν τη ηδονη η ευδαιμονία εστιν , αλλά εν τη σωφροσύνη καί εν τη έγκρατεία καί εν τη αφελεία της ψυχης >>


1. Attributo di -ωρα- = primaverile.